چکيده مقاله

موضوع مقاله: تبليغات استخدامي نظامي: اثربخشي تبليغ در اقناع زنان براي توجه به اشتغال در ارتش

چكيده: اين مطالعه اثربخشي تبليغات استخدامي ارتش براي جذب زنان به اين ارگان را با استفاده از تركيب ”تئوري همخوانی” ازگود و ”نقشهاي جنسيتي در تبليغات” گافمن مورد بررسي قرار مي دهد. اين مطالعه رابطه شديدي بين نقشهاي جنسيتي در امور استخدامی و احتمالی که شرکت کنندگان ممکن است خدمات نظامی را مورد توجه قرار دهند، نشان نمی دهد. اما روابط جالب دیگری بین سایر متغیرها را آشکار می نمايد.

پردازش تبلیغات: مردم تبلیغات را ازطریق شناخت و الگوهای عاطفی فردي پردازش می کنند. هر فرد می تواند بطريقي كاملا متفاوت از دیگران، یک پیام را درک کند یا درباره آن نظر دهد. ازگود در تئوری همخواني می گوید که جهت و درجه تغییر نگرش به احساسات و افکار استقراریافته درک کننده آن درباره یک موضوع(که می تواند شامل یک محصول،یک مارک یا در این مورد نقش جنسیتی باشد) بستگی دارد. میرز_لوی و تیبوت درنظر گرفتند كه هر فرد مي تواند آگاهي و ارزشگذاري اش را در مورد يك محصول، بر اساس سطح همخواني بین آن محصول و مقوله بندی آن، تغيير دهد. آنها دریافتند که وقتی یک محصول جدید معرفی می شود، سطوح معتدلی از عدم تجانس که به معنی ناهمخوانی محصول با دانش قبلی درک کننده است، می تواند واقعا ارزش محصول را بالا ببرد. آلدن مخرجی و هویر(2000) نيز به اين نتيجه رسيدند که غافلگیری در تبلیغ که معمولا با انتظار درک کننده ناهمخوانی دارد، یک طنز می سازد و اين طنز یک پاسخ مثبت ایجاد می کند. همچنین ناهمخوانی در تبلیغات به یادآوری بالا و آگاهی از محصول كمك مي كند. درباره اینهم بحث شده است که همخوانی درونی شخص می تواند بر اثرگذاري مثبت تبلیغ تاثيرداشته باشد. در این مورد، ” درک شخصی“ تصویری است که یک فرد در مورد خوش می سازد و ”همخوانی شخصی“ اینست که چگونه جاذبه های تبلیغ با درک شخصی هماهنگ می شود.

تبلیغات نظامی: اغلب تبلیغات نظامی بر مردان متمرکز شده اند. به عنوان نمونه برخی از آنها بر شخصیت مردانی که وظایف مهمی را انجام میدهند تمرکز دارند. انتظار می رود که آگهیهای استخدامی طراحی شده برای جذب زنان، بر دیدگاههای شخصی تر، تعاونی ترو نوعدوستانه تر تمرکز کنند. برای نمونه‏، انتظار می رود که تصویر زن در موقعیتهای خانوادگی، هماهنگی بیشتری و درنتیجه جاذبه بیشتری ایجاد کند.

پرسشهای تحقیق:

1_ آیا تبلیغات استخدامی ارتش، بر احتمال توجه کردن زنان تحصیلکرده به اشتغال در ارتش اثرمی گذارد؟

2_  آیا تبلیغات استخدامی ارتش  با منافع زنان در نقشهای جنسیتی همخوانی دارد؟

3_  آیا احتمال اينكه زنانی که دوست دارند در هویت و نقشهای جنسیتی شان کمتر سنتی باشند، به خدمت در ارتش توجه کنند، بيشتر است؟ 

روش تحقیق: این تحقیق با روش طرح آزمایشی انجام گرفت. جمعیت تحقیق بطور خاص زنان دانشگاهی بودند. بنابراین نتیاج تنها می تواند به این گروه از زنان تعمیم داده شود.

نتايج: برای پاسخ به سئوال اول از آزمون تی غیروابسته استفاده شد. متغیر وابسته، احتمال توجه زنان به خدمت در ارتش و متغیر مستقل، مواجه شدن با تبلیغ چاپی بود.که نتيجه خاصي دربر نداشت. در يك آزمون تي ديگر‏‏، مواجهه با تبليغ ويدئويي، به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد كه آنهم نتيجه اي نداشت. نتايج اين آزمونها به هر حال براي پاسخ به سئوال دوم هم مفيد است. از آنجا كه نتايج معناداري پيدا نشد، مي توان بحث كرد كه تبليغات استخدامي ارتش با منافع زنان در نقشهاي زنانه ناهمخواني دارد. براي پاسخ به سئوال سوم يك آنووا (ANOVA)انجام شد. متغير وابسته، احتمال توجه شركت كنندگان به آگهي و متغيرمستقل، يك متغير تركيبي بود كه براي سنجش نقشهاي جنسيتي غيرسنتي در نظر گرفته شده بود كه باز هم هيچ نتيجه معناداري درپي نداشت. 

اگرچه هيچ كدام از فرضيات اين تحقيق تاييد نشد، با توجه به دشواري سنجش تاثير تبليغ و بطور كلي رسانه ها، انتخاب روش آزمايش براي آزمودن اين فرضيات، درست به نظر مي رسد. به هرحال تحقيقاتي كه بر سنجش اثرگذاري تبليغات بر جامعه يا گروهي از مخاطبان متمركز مي شوند، از يك نگاه پوزيتيويستي پيروي كرده و ناگزير از كاربرد روشهاي كمي چون آمار هستند.

 


فرزانه نزاکتیطرح مقاله۲

طرح مقاله با موضوع: وبلاگ نويسي و توسعه فرهنگي

 

(بررسي امكان تاثير وبلاگ نويسي بر توسعه فرهنگي ايرانيان)

 

درس: ارتباطات و توسعه

 

استاد: دكتر منتظر قائم

 

دانشجو: فرزانه نزاكتي

 

ايرانيها استعداد شگرفی در زمينه توليد محتوا در فضای وبلاگي از خود نشان داده اند. كسب رتبه چهارم وبلاگ نويسي در سالهاي 1383 و 1384 و دارا بودن رتبه 12 در سال 1385 بر طبق آمارهاي مستند سايتهاي رصدكننده اينترنت مستندي بر اين ادعاست. (حميد ضيائي پرور‏‏، 1385)

ستون دموكراتيك توسعه فرهنگي، بازسازي حقوق شهروندي از طريق ارتقاء دسترسي به فضاهاي فرهنگي و مشاركت در آن فضا است. كه بطور فزاينده اي در رسانه هاي جمعي متمركز شده است. (ام. رابوي، 1994، ص1)

توسعه فرهنگي مي تواند روندي تعريف شود كه در آن، انسانها منابع فردي و جمعي لازم براي مشاركت در زندگي اجتماعي را مي يابند. (همان، ص2)

از نظر “گارنهام“ تنها تعريف قابل قبول از توسعه فرهنگي ، تعريفي است كه بر منابع لازم براي مشاركت فرهنگي(دسترسي به ابزارهاي توليد، توزيع و مصرف فرهنگي) تاكيد دارد و توسعه فرهنگي را هم از جنبه افزايش مطلق منابع دردسترس براي يك جمعيت و هم انتشار هرچه بيشتر آن منابع دربين آن جمعيت بسنجد.(همان، ص8)

بدين ترتيب با توجه به تعريف گارنهام، اگر بتوان وبلاگ را در ايران ابزاري مناسب و دردسترس براي توليد، توزيع و مصرف فرهنگي درنظر گرفت، مي توان ادعا كرد كه وبلاگ نويسي عاملي موثر در توسعه فرهنگي است. براي بررسي اين ادعا (طبق تعريف گارنهام) بايد به دو سئوال پاسخ گفت:

1ـ وبلاگ نويسي تا چه حد در ايران رواج يافته است؟

2ـ توزيع وبلاگ نويسي درميان ايرانيان به چه صورت است؟

3ـ اين ارقام در مقايسه با ساير كشورها چه چيز را آشكار مي كند؟

فرض اين مقاله اينست كه با توجه به اينكه 42 درصد از كاربران اينترنت در خاورميانه، ايراني هستند و حدود 70 درصد از اين كاربران نيز داراي يك تا دو وبلاگ مي باشند ( پگاه خليلي، 1384) وبلاگ نويسي مي تواند عاملي موثر در توسعه فرهنگي ايرانيان محسوب گردد.

روش تحقيق: تحليل داده هاي ثانوي

منابع فارسي:

1ـ خليلي، پگاه. وبلاگ نويسي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، سال 1384

2ـ ضيائي پرور، حميد. اجتماعات مجازي در وبلاگستان فارسي، ارائه شده در همايش فضاي تعاملي جهاني  ـ محلي نهادهاي مجازي، 27 آذر 1385

منبع انگليسي:

1_Raby,M., Bernier,I., Sauvageau,F. & Atkinson,D., Cultural Development and Open Economy, Canadian Journal of Communication, vol.19,  no.3, 1994


فرزانه نزاکتی


طرح مقاله۱

بررسي بازتاب سياست خارجي امريكا در مجموعه فيلمهاي «تام رايدر»

 

درس جامعه شناسی سینما

 

استاد محترم سرکار خانم دکتر راودراد

 

فرزانه نزاكتي

 

این مقاله قصد دارد بازتاب سیاستهای خارجی آمریکا را در فیلمهای سینمایی هالیوودی بررسی کند. در این مقاله به نشانه شناسی فیلمهای تام رایدر 1 و 2، به عنوان نمونه، پرداخته خواهد شد. در اين فيلمها ، تهديدهايي عليه تمام جهان و ساكنان كره زمين رخ مي دهد كه تام رايدر "امريكايي" تنها فردي است كه انگيزه و هدف لازم(بشردوستي) داشته و توانايي و لياقت(مهارت، دانش، تكنولوژي) مبارزه با اين تهديد و نجات جهان را نیز دارد. درگير نمودن كشورهايي چون هند، مصر، يونان، چين، هنگ كنگ، ايتاليا، قزاقستان و حتي قبايل آفريقايي در اين مجموعه نيز نشانه ای از سياست خارجي آرمانی آمريكا در تلاش برای تحت كنترل درآوردن هر واقعه اي در هر نقطه از كره زمين است. همچنین عادي و غيرقابل اجتناب جلوه دادن جنگ و كشتار نظامي، به رخ كشيدن توان علمي، فني و تكنولوژيكي اين قهرمان آمريكايي و مهارت او در انجام هر امر به ظاهر غيرممكن و آوردن توجيه انساني و بشردوستانه براي چنين اعمالي، كه سرتاسر فيلمهاي تام رايدر به آن اختصاص دارد، همه ميتواند چهره ای از سياستهاي خارجي آرماني امريكا تلقی شود.

بدین ترتیب این مقاله در ابتدا به مقوله های سیاست خارجی امریکا پرداخته و سپس بدنبال کشف نشانه های آن در فیلمهای مذکور خواهد بود.

سئوال تحقیق: سیاست خارجی امریکا در فیلمهای هالیوودی چگونه تصویر می شود؟

فرضیه: هالیوود از طریق ژانرهای علمی تخیلی و اکشن در پی موجه جلوه دادن سیاستهای خارجی امریکاست.

روش تحقیق: نشانه شناسی


فرزانه نزاکتی


چکيده مقاله

موضوع مقاله: حضور اجتماعی و نماینده آن لاین: آیا رسانه و نمایندگی قوی تغییری ایجاد می کنند؟

چکیده: این مطالعه درک حضور اجتماعی بین شرکت کنندگان و یک نماینده آن لاین را آزموده است. حضور اطلاعات زندگینامه ای و قوی بودن رسانه مورد آزمایش قرار گرفت تا یک طرح عواملی 2در2 رابسازد. بدین ترتیب کنترل جنسیت در نتایج نشان داد که یک تاثیر اصلی معنی دار در مورد اطلاعات بیوگرافیک و یک تاثیر تبادلی معنی دار در مورد قوی بودن رسانه وجود دارد. این مقاله در ادامه راجع به محدودیت ها و کاربردهای نظری بحث نموده است و پیشنهاداتی برای محققان بعدی ارائه کرده است. دربررسی تبادل انسان و کامپیوتر نویسنده این مهم را مطرح می کند که: دو رویکرد اساسی به نقش کامپیوتر در زندگی بشر وجود دارد: کامپیوتر به عنوان یک منبع و یک وسیله ، دوم: کامپیوتر به عنوان یک کنشگر اجتماعی. در این پژوهش نقش دوم کامپیوتر مورد آزمون قرار گرفته است.

فرضیه های تحقیق:

1-   با کنترل جنسیت، حضور رسانه های قوی، به درک بیشتری از حضور اجتماعی (در مقایسه با رسانه های ضعیفتر) یک "چتربوت" منجر خواهد شد.

2-   با کنترل جنسیت، حضور اطلاعات بیوگرافیک، برای یک "چتربوت" به درک بیشتری ازحضور اجتماعی (در مقایسه با نبود این اطلاعات) منجر خواهد شد.

روش تحقیق: روش انتخاب شده برای این تحقیق آزمایش است . در هر چهار شرایط آزمایشی، شرکت کنندگان با یک "چتربوت" تعامل داشتند. "چتربوت" یک نماینده تعاملی است که قابلیت گفتگو با کاربران انسانی را دارد. نماینده خاص استفاده شده در این تحقیق "رامونا" بود. رامونا یک هویت زنانه داشت که پس از احوال پرسی، قادر به سئوال و جواب با شرکت کننده بود. شرکت کنندگان: 53 دانشجوی تعلیم دیده در این آزمایش شرکت کردند که از کلاسهایی در دانشکده علوم ارتباطات  10 دانشگاه بزرگ  انتخاب شده بودند.

نتایج: تحلیل نشان داد که تاثیرات مهم معنی داری برای جنسیت، یا رسانه قوی روی درک اجتماعی وجود ندارد. اما یک تاثیر تبادلی بین جنسیت و رسانه قوی وجود داشت. این یافته نشان می دهد که شرکت کننگان مرد حضور اجتماعی بیشتری را درک کردند. درمورد فرض دوم، این مطالعه نشان داد که بیوگرافی تاثیر مهمی دارد. آن دسته از شرکت کنندگان که اطلاعات بیوگرافیک به آنان عرضه شد، عمیقا درک بیشتری از حضور اجتماعی داشتند. اما نه تاثیر معنا دار و نه تاثیر تبادلی بین جنسیت و اطلاعات بیوگرافیک یافت نشد.


فرزانه نزاکتی