بررسی يک مقاله فارسی از مجله هنر هشتم

موضوع مقاله:بررسی دیدگاه و میزان اعتماد مردم به ابزارهای تبلیغاتی

کاری از گروه مطبوعاتی رویداد

نویسنده در طرح مسئله افزایش ناگهانی آگهی های بازرگانی پس از دوران جنگ تحمیلی را یک پدیده می خواند و بررسی دیدگاه کلی مردم به مقوله تبلیغات تجاری و میزان اعتماد آنها به ابزارهای تبلیغاتی را هدف تحقیق خود عنوان می کند .

وی درادامه شش سئوال را به عنوان مسائل تحقیق برمی شمارد که برخی از آنها تداخل دارند به عنوان نمونه:

 افراد جامعه به کدامیک از ابزارهای تبلیغی اعتماد بیشتری می کنند ؟

- کدامیک از ابزارها تاثیر و نفوذ بیشتری دارند ؟

پاسخ به سئوال اول احتمالا به سئوال دوم نیز پاسخ می دهد چرا که اعتبار منبع ( سوال اول ) خود یکی از عوامل پذیرش پیام ( سوال دوم ) است .

 روش تحقیق پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بوده است . 200 پرسشنامه در پنج منطقه شهر تهران توزیع شده است. نویسنده مقاله شیوه نمونه گیری را "کاملا تصادفی" خوانده و در توضیح می گوید: "درهرمنطقه یک میدان مرکز خرید به قید قرعه انتخاب و تا شعاعی از اطراف محل زیر پوشش توزیع پرسشنامه قرار گرفته است . " جای بسی تاسف است که گروه مطبوعاتی رویداد به ظن خود یک پژوهش علمی انجام داده است و مقاله آنرا در مجله" هنر هشتم" به چاپ رسانده است بدون اینکه یکی از ساده ترین اصول تحقیق یعنی نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی را بشناسد . به هرحال نمونه گیری این پیمایش طبق توصیف نویسنده به شیوه احتمالی اتفاقی صورت گرفته است .

پرسشهای پرسشنامه نیز هریک هدف جداگانه ای را دنبال می کنند و هیچ گونه شاخص سازی صورت نگرفته و تحقیق به دنبال کشف ر ابطه یا عدم رابطه دو متغیر نیست .

سوالات به صورت مستقیم و به دور از هرگونه خلاقیت طراحی شده اند به عنوان نمونه:

  به کدام نوع تبلیغات و آگهی ها اعتماد بیشتری دارید  ؟ صداو سیما / مطبوعات / تابلوهای تبلیغاتی / هیچ کدام .

در تحلیل داده ها آمده است : تنها 9 درصد از افراد جامعه موردنظر با مقوله تبلیغات برای عرضه یا فروش کالا مخالفند . درنتیجه دیدگاه کلی نسبت به این مقوله مثبت ارزیابی می شود دربحث اعتمادسنجی پاسخگویان نسبت به محتوا و اطلاعات پیامهای تبلیغاتی 11 درصد آن را کذب و بی اساس خوانده و 76 درصد پذیرفته اند که این اطلاعات تاحدودی درست است کیفیت ، با کسب 83 درصد آرا مهمترین دلیل انتخاب و خرید کالا نزد پاسخگویان است تلویزیون مهمترین ابزارتبلیغاتی از نظر پاسخگویان است .


فرزانه نزاکتی


يک برداشت ديگر از يک مقاله ديگر

  موضوع مقاله:تجزیه و تحلیل تصاویر مردان در تبلیغات بازرگانی مجلات مردانه

نويسندگان:کتی مک ری و برایان ئی. دنهام ازدانشگاه کلمسون

خلاصه : تا جاییکه تحقیقات موجود فراهم می کنند ، اطلاعاتی در باب تصویرزنان در تبلیغات داریم اما تحقیقات کمی برتصویرمردان در تبلیغات تمرکز یافته اند . تحقیق حاضر به تصاویر مردانه  چندگانه (291 تصویر ) درتبلیغاتی که دراین چهار مجله مردانه چاپ شده است می پردازد: Details,Esquire,GQ,Playboy

تحلیل محتوا شبیه سازی رفتار قالبی کابوی امریکایی تنها در زمینه آگهی و نیز داده های جالبی که طبیعت جنسی شده مدلهای مرد رابدست می داد را نشان داد . به علاوه تحلیل چند عاملی تفاوت  مجله ها درمورد چگونگی به تصویرکشیدن این مردان را نیز آشکار کرد. کاربرد یافته های عددی نیز پیشنهادات خوبی برای تحقیقات بعدی ارائه داد.

پرسشهای تحقیق:

1- تبلیغات مجلات با استفاده از تصاویر مردانه چندگانه چگونه مرد و مردانگی را تصویر می کنند؟

2- آیا در مجلات در مورد این تصاویر تفاوتهای معنی داری وجود دارد؟

روش تحقیق:291 آگهی که از تصاویر مردان استفاده کرده بودند درتمام نسخه های 2004 چهار مجله ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. مردانه بودن مجلات با استفاده از اطلاعات جمعیت شناختی آنها تشخیص داده شد. اکثریت خواننده های این مجلات را مردان تشکیل می دادند. تصاویر مردانه چندگانه آنطور که بخش سنجش و اندازه گیری ویژگیهای آنرا شرح داده به هر آگهی بر می گردد که بیش از یک مرد را تصویر کرده باشد. حیوانات داخل عکس در این مقوله بندی شرکت داده نمی شوند. به خاطر تحقیقات جالب و گسترده ای که بر رابطه زن و مرد در آگهیها تمرکز داشته اند تبلیغاتی که شامل یک زن یا بیشتر می شد کنار گذاشته شد. همین طور تبلیغاتی که یک مرد را به همراه یک دختربچه نشان می داد. تبلیغاتی که در یک شماره از مجله تکرار شده بود یک بار شمرده شد اما آنها که در شماره های مختلف تکرار شده یا در همان شماره مجلات دیگر چاپ شده بود در تحلیل آمد. تصمیم گیری در مورد حذف یا استفاده از آگهی به تبعیت از تحقیق پیشین که از همین دیدگاه استفاده کرده بود انجام می شد.(کالب و البانس،1997)


فرزانه نزاکتی


ترجمه چکيده و روش تحقيق يک مقاله علمی

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

فرزانه نزاكتي

تحليل محتواي سايت اینترنتی شركتهاي خودرو سازي از نظر تبليغات

چان پيو هونگ، يانگ راك پارك، كنث كيم: دانشجويان دكتري در دانشگاه ايالتي فلوريدا

تاريخ ارائه:29 ژانويه 2006

چكيده:

در اين مطالعه يك تحليل محتواي مقايسه اي روي سايت 34شركت خودروسازي كه مصرف كننده هاي كره اي و امريكايي را هدف قرار مي دهند، به منظور واكاوي محتواي كنوني اين سايتها انجام شده است. (بر اساس نگرش كاركردمحور جاذبه هاي تبليغاتي) متون، هايپرلينكها و تصاوير در سايتهاي انتخاب شده بصورت دو وجهي بر پايه نظري در مقايسه ابزاري با كاركرد نمادين تحليل شده اند. تجزيه و تحليل نتايج نشان مي دهد كه به اصطلاح در اين دو مورد وابسته به كاركرد كه در سايتهاي مورد نظر تشخيص داده شدند، تفاوتهاي فرهنگي وجود دارد.

روش تحقيق:

 اين مطالعه تحليل محتوايي يك سرشماري را مورد استفاده قرار داده است و از هيچ تلاشي دريغ نكرده كه همه سايتهاي توليد كننده هاي برجسته اتوموبيل را كه مشتريان كره اي و امريكايي را هدف قرار مي دهند، شامل شود.(به عنوان نمونه www.bmwamerica.com   براي مشتريان امريكايي و www.bmwkorea.com براي مشتريان كره اي) با استفاده از منابع جستجوي اينترنتي( به عنوان نمونه www.yahoo.com/auto  براي سايتهاي امريكايي و www.yahoo.co.kr/car براي سايتهاي كره اي)34 سايت از توليد كننده هاي اتوموبيل به عنوان سايتهايي كه داده هاي اين تحليل از آنها جمع آوري شد،مورد استفاده قرار گرفته است . بعضي از سايتهاي امريكايي يا كره اي از تحليل كنار گذاشته شده مثلا سايتهاي فروشنده هاي محلي در موارد امريكايي و سايتهاي غير رسمي شركتهاي واردات اتوموبيل كره اي از تحليل خارج شدند چرا كه هدف علمي و اصلي اين مطالعه اختصاصا سايتهاي رسمي كه مشتريان كره اي و امريكايي دارند كه مستقيما بوسيله توليد كنندههاي خودرو حمايت مي شوند ، بود.


فرزانه نزاکتی


برداشت روش شناختی از يک مقاله علمي

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

فرزانه نزاكتي

مخاطب شناسي راديو  

دكتر عليرضا دهقان

فصنامه ارتباطات و فرهنگ،شماره يك

همانطور كه در چكيده اين مقاله آمده است،هدف اين مقاله اينست كه با استفاده از تحقيقاتي كه در يك دهه اخير در مورد ميزان و نوع استفاده از راديو در ايران به عمل آمده است،شناختي اجمالي از مخاطب راديو به دست دهد.بدين ترتيب دكتر دهقان در اين مقاله به تحليل داده هاي ثانوي پرداخته است.گزارشهاي متعددي از مركز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه هم برنامه هاي سراسري و هم برنامه هاي محلي و استاني را در بر مي گيرد و دو گزارش وزارت ارشاد اسلامي(فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي،برررسي نگرشها و رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در ايران)و يك پايان نامه دكتري جامعه شناسي(تلويزيون و نگرش نو)منابع داده هاي مورد نياز اين تحليل بوده است.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در جهت ارائه شناختي از مخاطب راديو،ميزان استفاده از راديو و مقايسه اين ميزان با ميزان استفاده از تلويزيون و روزنامه،نوع محتوايي كه بيشتر مورد اقبال مخاطبان است،ويژگيهاي سني،جنسي و طبقاطي مخاطبان راديو و تمايل مخاطبان ايراني به استفاده از ويژگيهاي انعطاف پذيري راديو را مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور وي علاوه بر ذكر موارد مورد نياز از نتايج تحقيقات بالا به مقايسه اين نتايج با هم نيز پرداخته است. اين مقايسه شامل قياس بين ارقام ارائه شده صداو سيما در سالهاي مختلف و از سوي ديگر قياس اين ارقام با ساير پژوهشهاست.

دكتر دهقان با ارائه جداولي مفيد و متعدد در جايجاي مقاله،به روشنتر نمودن تحليلها و نتيجه گيريها كمك كرده است.


فرزانه نزاکتی