چکيده مقاله

موضوع مقاله: تاثیر ژانر فیلم بر واکنش مخاطب به قراردهی محصول

 

نویسندگان: استیون دیوید گرزا(کارشناسی ارشد)و کوی کالیسون(دکترا)ازدانشگاه تگزاس

 

چکیده: شرکت کنندگان در این آزمایش پس از تماشای کلیپهایی که به نوع ژانر طبقه بندی شده بودند به پرسشها پاسخ گفتند. این آزمایش، یادآوری نشان، علاقه نسبت به آن ، ودیدگاه نسبت به قراردهی محصول را در ژانرهای مختلف مقایسه نمود.(منظور از قراردهی محصول استفاده از تکنیک تبلیغی است که کالا یا خدمات را در معرض دید مخاطب قرار می دهد. یا نمایش فیلم در یک آگهی بازرگانی)

 

ادبیات تحقیق: امروزه قراردهی کالا در فیلم به عنوان یک روش تبلیغی درحال رشد است. نکته مهم یافتن وسیله ایست که این کار را به بهترین وجه خود انجام دهد. تحقیقات پیشین پیشنهاد می دهند که ژانر کمدی که مخاطبان زیادی هم دارد به دلیل اینکه باعث می شود مخاطب احساس خوبی را تجربه کند در این زمینه موفقتر است. بدین ترتیب که آن احساس مثبت را به محصول مورد تبلیغ انتقال می دهد.

 

فرضیه های تحقیق:

1-    یادآوری نشان محصول در ژانر کمدی از دیگر ژانرها بیشتر است.

 

2-    قراردهی محصول در ژانر کمدی باعث می شود مخاطب نشان را بهتر بگیرد.

 

3-    فیلم کمدی واکنشهای مثبت بیشتری نسبت به قراردهی محصول درپی خواهد داشت.

 

روش تحقیق: هر ژانر با دو فیلم نمایش داده شد.که هر دو حاوی قرار دهی محصول بودند. شرکت کنندگان 200 دانشجو از 4 رشته مختلف یک دانشکاه بودند.این افراد به 3 گروه آزمایش برای هر ژانر تقسیم شدند. هر گروه حداقل 60 عضو داشت که خود دو دسته شدند.

نتایج: هیچ کدام از فرضیه ها تایید نشدند.


فرزانه نزاکتی 

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی ،گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی،مقاله1/8

 

موضوع مقاله: تبلیغ سیاه، سفید، خاکستری

نویسنده: دکتر پیروز شعار غفاری

منبع: ویژه نامه آموزشی رسانه، سال 1377

 

چکیده: نویسنده در این مقاله با کمک روش اسنادی در پی بررسی رابطه اخبار و تبلیغات و شناسایی انواع تبلیغ است. وی در مقدمه می نویسد: مسائل زندگی امروز ما مسائل جهانی اند درحالی که سیاستهای برخورد با آنها هنوز ملی است....مطبوعات هر کشور نیز به ناچار در خدمت منافع ملی هستند. در ادامه وی به طرح چشم اندازی از خبر و بار ایدئولوژیک آن می پردازد. دکتر غفاری در تعریف خبر می آورد:خبر را به طور عام می توان اطلاعاتی دانست که در مورد موضوع مشخصی، مورد علاقه بخش بزرگی از مردم است. در زیر بخش" تبلیغ چیست؟" وی تبلیغ را ازدیدگاههای تاریخی ،علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی بررسی نموده و این تعریف را برای آن کامل میداند: تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد. در بررسی انواع تبلیغ این استاد دانشگاه تبلیغ را از نظر آشکار ساختن منبع پیام و صحت اطلاعات به سه نوع سفید و سیاه و خاکستری تقسیم می کند. وی در پایان به نقش تبلیغاتی خبر در امور روزانه پرداخته و با ذکر فیلتر های خبری چامسکی و هرمن به ماهیت تبلیغی محتوای رسانه ها اشاره می کند. دکتر غفاری اگرچه برای نگارش این مقاله از بیش از 15 منبع انگلیسی استفاده نموده اما شیوه ارجاع به منابع اشکال اساسی دارد به گونه ای که نمی توان عین مطلب استفاده شده را به آسانی در منبع مربوطه یافت.


فرزانه نزاکتی


 

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی ،مقاله هفتم/2

 

موضوع مقاله : نوع و پراکندگی آگهی در پنج روزنامه تهران

نویسنده: اکرم دیداری

منبع:فصلنامه رسانه، سال نهم ، شماره 4

چکیده: نویسنده پس ازطرح مقدمه ای در زمینه اهمیت مطبوعات و آگهی، اهداف تحقیق را با کمک چند سئوال کلی مشخص می کند: آیا مطبوعات ما مبلغ فرهنگ مصرف هستند؟  موضوع آگهی هایی که در مطبوعات چاپ می شود چیست؟ و... سپس سئوالهای مشخص تری را به عنوان سئوالات تحقیق بر می شمارد:

1-     چند درصد از سطح زیر چاپ روزنامه ها به آگهی اختصاص دارد؟

2-     کدام روزنامه بیشترین آگهی را نسبت به سطح زیر چاپ خود دارد؟

3-     موضوع آگهی های چاپ شده چیست؟

4-     چند درصد آگهی ها دولتی است؟

5-     چند درصد از آگهی ها غیر دولتی و خصوصی است؟

6-      آیا سابقه انتشار روزنامه با میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

7-     آیا تیراژ یک روزنامه و میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

روش تحقیق: تحلیل محتوای آگهی ها برحسب سانتیمتر مربع

جامعه آماری: نمونه هایی از 5 روزنامه اطلاعات، ایران، سلام، کیهان، همشهری در سه ماهه دوم سال 1377و از هر روزنامه 14 شماره در نظر گرفته شده است.

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها: واژه های کالاهای مصرفی، کالاهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری معاملات و املاک گردشگری مناقصه و مزایده استخدام اطلاع رسانی و....در این بخش تعریف شده است.

نویسنده پس از بررسی جزئی یافته های تحقیق نتیجه گیری کرده است:

نتیجه گیری: بطور متوسط 55/21 درصد سطح زیر چاپ روزنامه ها به چاپ آگهی اختصاص یافته است.

روزنامه همشهری بیشترین میزان آگهی را چاپ نموده است.

عمده ترین آگهی های چاپ شده در روزنامه ها به ترتیب آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر ، مناقصه و مزایده و کالاهای مصرفی است.

روزنامه کیهان منبع اصلی آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر، روزنامه اطلاعات مناقصه و مزایده، روزنامه همشهری کالاهای مصرفی است.

روزنامه سلام منبع اصلی چاپ آگهی های اطلاع رسانی، روزنامه اطلاعات چاپ استخدام و فراخوان همایش، روزنامه ایران موسسات آموزشی و کالاهای فرهنگی  و معاملات واملاک، روزنامه همشهری تولیدی، صنعتی، گردشگری است.

کمترین آگهی چاپ شده ترغیب و تشویق به مشارکت در سرمایه گذاری  است.

روزنامه اطلاعات منبع اصلی چاپ آگهی های سرمایه گذاری است.

70 درصد آگهی ها غیر دولتی و از سوی افراد حقیقی است.

 


فرزانه نزاکتی


 

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی،گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی مقاله هفتم/1

 

موضوع مقاله: ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی

نویسندگان: جیه ژانگ، دانشجو و دکتر دویله یون، استادیار دانشگاه اوکلاهوما

چکیده: این مطالعه در پی بررسی ارزشهای فرهنگی و سرنخهای اطلاعاتی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی چین و امریکاست. برای این منظور 836 تبلیغ اینترنتی از 74 وب سایت امریکایی و چینی انتخاب شد. تحلیل محتوای این تبلیغات نشان داد که جمع گرایی و فردگرایی مهمترین ساخت فرهنگی است که فرهنگهای غربی و شرقی را از یکدیگر متمایز می کند. بررسی جاذبه های فروش نرم یا فروش سخت و محتوای اطلاعاتی آگهی ها نیز آشکار کرد که نوعی غربی سازی در تبلیغات اینترنتی چینی اتفاق می افتد.

فرضیه ها:

1-: الف: تبلیغات اینترنتی امریکایی بیش از همتایان چینی خود فردگرایی را نشان می دهند.

ب: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود جمع گرایی را نشان می دهند.

2- الف: تبلیغات اینترنتی امریکایی بیش از همتایان چینی خود از جاذبه های فروش سخت استفاده می کنند.

 ب: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود از جاذبه های فروش نرم استفاده می کنند.

3-: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان چینی خود محتوای اطلاعاتی خواهند داشت.

4-: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود تصویر مرد خواهند داشت. 

روش شناسی: روش تحلیل محتوا برای بررسی تفاوت ارزشهای فرهنگی در این دو نوع آگهی برگزیده شد. در نمونه گیری برای این مطالعه 37 سایت اینترنتی چینی و 37 امریکایی انتخاب شد. واحد تحلیل نیز هر آگهی بطور کامل بود.

مقوله بندی: برای ارزش جمع گرایی مقولات خانواده، وطن پرستی و محبوبیت انتخاب شد. برای ارزش جمع گرایی رقابت، تفریح و منحصر بفردی و برای فروش نرم زیبایی، لذت ،مدرن بودن و برای فروش سخت اقتصاد، محبوبیت و موثر بودن انتخاب شد.

نتایج: فرض1 در هر دو قسمت الف و ب تایید شد.

 در مورد فرض 2 در هر مورد عکس آن ثابت شد.

 فرضهای 3و4 به لحاظ آماری معنادار شناخته نشدند.


فرزانه نزاکتی


 

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی ،مقاله هفتم/1

 

موضوع مقاله: جهانی شدن و فضای مذهبی

نویسنده: دکتر سعیدرضا عاملی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

دکتر عاملی در مقدمه این مقاله جهانی شده را محصول صنعت جهانی ارتباطات دانسته که مفهوم عمومیت را هم در فضای عمومی و هم فضای مذهبی دگرگون کرده است. وی معتقد است که یک ایدئولوژی ناظر بر جهانی شدن وجود دارد که جهت گیری خاصی دارد و آنهم تشدید شیب مدرنیته غربی است و سکولاریسم، لیبرال دموکراسی و ارزشهای غربی در مرکز آن قرار دارد. در ادامه وی به تعریف جهانی شدن پرداخته و از آن به عنوان روندی که موجب متراکم شدن مکان و همزمان شدن ارتباطات است نام می برد. دتر عاملی می گوید صنایع ارتباطی به همراه پیشرفت وسایل نقلیه موجب بوجود آمدن "سایت قدرت جهانی" شده است .  وی معتقد است که با توجه به نرم افزار جهانی شدن، جهان به جهان مرکزی و پیرامون تبدیل شده است. جهان مرکزی همان غرب با محوریت امریکا و اروپاست. اما با ظهور اندیشه های پسامدرنیستی این مرکزیت در حال تغیییر است . و به گفته "فیدرستون" نوعی "غیر مرکزی شدن" یا "دوباره مرکزیت یافتن جهان" در حال شکل گیری است . در ادامه دکتر عاملی با اشاره به اینکه فضای مذهبی با خصوصیات مورد نظر ایشان تا کنون تعریف نشده است ، مذهب را عمومی ترین خصیصه اجتماعی می نامد که در کانون توجه همه جوامع بوده است . و هر تغییری در آن منعکس کننده تغییر در حوزه عمومی است. وی می افزاید پاسخ جامعه دینی به جهانی شدن، در قالب بروز هویتهای متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر وی توسعه سکولاریسم را یکی از جنبه های مهم جهانی شدن می نامد و آنرا روندی تعریف می کند که موجب تضعیف اقتدار دین می شود.  از این پس نویسنده به تحلیل اقتدار دینی و تاثیر جهانی شدن بر آن پرداخته و اقتدار دینی را برایند پنج قدرت اساسی زیر عنوان می کند:

1-    قدرت نفس دین

2-    قدرت نهادینه دین

3-    قدرت فردی دین

4-    قدرت مدنی دین

5-    قدرت اجتماعی دین

وی در پایان یادآور می شود که قوت و ضعف نهادهای اجتماعی مذهب با زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی آن نسبت جدی دارد. با توجه به سخن "کاستلز" هویتهای اجتماعی در عصر جهانی شدن به سه نوع هویت مقاومت، مشروعیت یافته، وتولیدی یا بازسازی شده تقسیم می شود.

این مقاله بر اساس پژوهش اسنادی دکتر عاملی از منابع متعدد فارسی و انگلیسی نوشته شده است.


فرزانه نزاکتی


 

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی ،مقاله هفتم/2

 

موضوع مقاله: مشخصات حضور فیلم در عصر اطلاعات

نویسندگان: پاتریشیا ویلیامسون، دکتر رابرت لاروس و ویلیام وارد از دانشگاه میشیگان

 

این مقاله در پی بررسی تاثیر تصمیمات فردی بر توجه کردن به فیلم است. منظور از توجه به فیلم در این تحقیق حضور در سالن سینما و تهیه بلیط است. این تحقیق با تاکید بر دو فیلم هری پاتر و سنگ جادو و ارباب حلقه ها : پیروان حلقه صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایش است که بر روی 343 دانشجو انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیرات ویژه (تاثیر تغییرات تولید و تبلیغ فیلم) و کتابهایی که مبنای تهیه فیلم قرار گرفته بودند دو عامل مهم در توجه به این دو فیلم بوده اند. بازدید از وب سایتهای این فیلمها عامل دیگری بود و ترجیحات سینمایی نامزد یا دوست هم نقش مهمی در این تصمیمات داشت.

بخش عمده این تحقیق با هدف کشف دلایل موفقیت یک فیلم در گیشه انجام شد. در بخش نظری مقاله آمده است: چه عواملی بر تصمیم فرد در سینما رفتن تاثیر دارد؟

1-    فیلم در میان دانشجویان مخاطب داشته باشد

2-    فیلم مورد توجه منتقدان قرار گیرد

3-    ویژگیهای فیلم مانند کارگردان، بازیگران،داستان فیلم، ژانرو...

4-    تبلیغات فیلم موثر باشد(فیلم از تبلیغات آن لاین و سایت معرفی استفاده کند)

فرضیه های تحقیق:

1- حمایت اجتماعی از دیدن فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

2- اهمیت تاثیرات خاص با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

3- اهمیت وب سایت یک فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

4- اهمیت کتابی که فیلم بر اساس آن ساخته شده با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

سئوال تحقیق:

کدامیک از عوامل موفقیت فیلم در گیشه با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

نتایج: فرض اول رد و باقی فرضها پزیرفته شدند. در پاسخ به سئوال تحقیق باید گفت که رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مورد فیلم هری پاتر و سنگ جادو کتاب، طرح داستان، تاثیرات خاص ، حمایت اجتماعی و بودجه عوامل موثر بر تصمیم گیری فرد است ودر مورد فیلم پیروان حلقه کتاب، تاثیرات خاص و کارگردان عوامل موثر هستند.

به نظر می رسد هر فیلم عمیقا ترکیب منحصر بفردی از عوامل را دارد که در فروش آن موثر است.

 

 

 


فرزانه نزاکتی


بلای فوق ليسانس

می بینید دکتر عبدللهیان ما رو به چه بلایی گرفتار کرده؟ وقت نمی کنم سرم رو بخارونم که هیچ از اضطراب به خاطر گیر دادنهاش سر کلاس که چرا بیشتر مشارکت نمی کنید؟!! شبها خواب راحت هم ندارم. هفته ای دو تا ترجمه مقاله های علمی جدید که خودمون پیداشون کردیم. یکی برای خلاصه کردن و یکی برای ارائه سرکلاس یا همان مشارکت !!

 وتازه این فقط یکی از چند کاریست که برای یکی از چند درس یکی از این چند ترم باید انجام دهیم!! خدایا دلم میخواد یه کمی وقت داشته باشم تا یه نگاهی توی آینه به خودم بندازم. دلم برای خودم برای فرزانه تنگ شده...آآه


فرزانه نزاکتی


مقاله فارسی۷

موضوع مقاله : نوع و پراکندگی آگهی در پنج روزنامه تهران

نویسنده: اکرم دیداری

منبع:فصلنامه رسانه، سال نهم ، شماره 4

چکیده: نویسنده پس ازطرح مقدمه ای در زمینه اهمیت مطبوعات و آگهی، اهداف تحقیق را با کمک چند سئوال کلی مشخص می کند: آیا مطبوعات ما مبلغ فرهنگ مصرف هستند؟  موضوع آگهی هایی که در مطبوعات چاپ می شود چیست؟ و... سپس سئوالهای مشخص تری را به عنوان سئوالات تحقیق بر می شمارد:

1-     چند درصد از سطح زیر چاپ روزنامه ها به آگهی اختصاص دارد؟

2-     کدام روزنامه بیشترین آگهی را نسبت به سطح زیر چاپ خود دارد؟

3-     موضوع آگهی های چاپ شده چیست؟

4-     چند درصد آگهی ها دولتی است؟

5-     چند درصد از آگهی ها غیر دولتی و خصوصی است؟

6-     آیا سابقه انتشار روزنامه با میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

7-     آیا تیراژ یک روزنامه و میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

روش تحقیق: تحلیل محتوای آگهی ها برحسب سانتیمتر مربع

جامعه آماری: نمونه هایی از 5 روزنامه اطلاعات، ایران، سلام، کیهان، همشهری در سه ماهه دوم سال 1377و از هر روزنامه 14 شماره در نظر گرفته شده است.

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها: واژه های کالاهای مصرفی، کالاهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری معاملات و املاک گردشگری مناقصه و مزایده استخدام اطلاع رسانی و....در این بخش تعریف شده است.

نویسنده پس از بررسی جزئی یافته های تحقیق نتیجه گیری کرده است:

نتیجه گیری: بطور متوسط 55/21 درصد سطح زیر چاپ روزنامه ها به چاپ آگهی اختصاص یافته است.

روزنامه همشهری بیشترین میزان آگهی را چاپ نموده است.

عمده ترین آگهی های چاپ شده در روزنامه ها به ترتیب آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر ، مناقصه و مزایده و کالاهای مصرفی است.

روزنامه کیهان منبع اصلی آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر، روزنامه اطلاعات مناقصه و مزایده، روزنامه همشهری کالاهای مصرفی است.

روزنامه سلام منبع اصلی چاپ آگهی های اطلاع رسانی، روزنامه اطلاعات چاپ استخدام و فراخوان همایش، روزنامه ایران موسسات آموزشی و کالاهای فرهنگی  و معاملات واملاک، روزنامه همشهری تولیدی، صنعتی، گردشگری است.

کمترین آگهی چاپ شده ترغیب و تشویق به مشارکت در سرمایه گذاری  است.

روزنامه اطلاعات منبع اصلی چاپ آگهی های سرمایه گذاری است.

70 درصد آگهی ها غیر دولتی و از سوی افراد حقیقی است.

 


فرزانه نزاکتی


مقاله انگليسی۷

موضوع مقاله: ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی

نویسندگان: جیه ژانگ، دانشجو و دکتر دویله یون، استادیار دانشگاه اوکلاهوما

چکیده: این مطالعه در پی بررسی ارزشهای فرهنگی و سرنخهای اطلاعاتی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی چین و امریکاست. برای این منظور 836 تبلیغ اینترنتی از 74 وب سایت امریکایی و چینی انتخاب شد. تحلیل محتوای این تبلیغات نشان داد که جمع گرایی و فردگرایی مهمترین ساخت فرهنگی است که فرهنگهای غربی و شرقی را از یکدیگر متمایز می کند. بررسی جاذبه های فروش نرم یا فروش سخت و محتوای اطلاعاتی آگهی ها نیز آشکار کرد که نوعی غربی سازی در تبلیغات اینترنتی چینی اتفاق می افتد.

فرضیه ها:

1-: الف: تبلیغات اینترنتی امریکایی بیش از همتایان چینی خود فردگرایی را نشان می دهند.

ب: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود جمع گرایی را نشان می دهند.

2- الف: تبلیغات اینترنتی امریکایی بیش از همتایان چینی خود از جاذبه های فروش سخت استفاده می کنند.

 ب: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود از جاذبه های فروش نرم استفاده می کنند.

3-: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان چینی خود محتوای اطلاعاتی خواهند داشت.

4-: تبلیغات اینترنتی چینی بیش از همتایان امریکایی خود تصویر مرد خواهند داشت. 

روش شناسی: روش تحلیل محتوا برای بررسی تفاوت ارزشهای فرهنگی در این دو نوع آگهی برگزیده شد. در نمونه گیری برای این مطالعه 37 سایت اینترنتی چینی و 37 امریکایی انتخاب شد. واحد تحلیل نیز هر آگهی بطور کامل بود.

مقوله بندی: برای ارزش جمع گرایی مقولات خانواده، وطن پرستی و محبوبیت انتخاب شد. برای ارزش جمع گرایی رقابت، تفریح و منحصر بفردی و برای فروش نرم زیبایی، لذت ،مدرن بودن و برای فروش سخت اقتصاد، محبوبیت و موثر بودن انتخاب شد.

نتایج: فرض1 در هر دو قسمت الف و ب تایید شد.

 در مورد فرض 2 در هر مورد عکس آن ثابت شد.

 فرضهای 3و4 به لحاظ آماری معنادار شناخته نشدند.


فرزانه نزاکتی


مقاله فارسی۶

موضوع مقاله: جهانی شدن و فضای مذهبی

نویسنده: دکتر سعیدرضا عاملی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 چکیده:

دکتر عاملی در مقدمه این مقاله جهانی شده را محصول صنعت جهانی ارتباطات دانسته که مفهوم عمومیت را هم در فضای عمومی و هم فضای مذهبی دگرگون کرده است. وی معتقد است که یک ایدئولوژی ناظر بر جهانی شدن وجود دارد که جهت گیری خاصی دارد و آنهم تشدید شیب مدرنیته غربی است و سکولاریسم، لیبرال دموکراسی و ارزشهای غربی در مرکز آن قرار دارد. در ادامه وی به تعریف جهانی شدن پرداخته و از آن به عنوان روندی که موجب متراکم شدن مکان و همزمان شدن ارتباطات است نام می برد. دتر عاملی می گوید صنایع ارتباطی به همراه پیشرفت وسایل نقلیه موجب بوجود آمدن "سایت قدرت جهانی" شده است .  وی معتقد است که با توجه به نرم افزار جهانی شدن، جهان به جهان مرکزی و پیرامون تبدیل شده است. جهان مرکزی همان غرب با محوریت امریکا و اروپاست. اما با ظهور اندیشه های پسامدرنیستی این مرکزیت در حال تغیییر است . و به گفته "فیدرستون" نوعی "غیر مرکزی شدن" یا "دوباره مرکزیت یافتن جهان" در حال شکل گیری است . در ادامه دکتر عاملی با اشاره به اینکه فضای مذهبی با خصوصیات مورد نظر ایشان تا کنون تعریف نشده است ، مذهب را عمومی ترین خصیصه اجتماعی می نامد که در کانون توجه همه جوامع بوده است . و هر تغییری در آن منعکس کننده تغییر در حوزه عمومی است. وی می افزاید پاسخ جامعه دینی به جهانی شدن، در قالب بروز هویتهای متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر وی توسعه سکولاریسم را یکی از جنبه های مهم جهانی شدن می نامد و آنرا روندی تعریف می کند که موجب تضعیف اقتدار دین می شود.  از این پس نویسنده به تحلیل اقتدار دینی و تاثیر جهانی شدن بر آن پرداخته و اقتدار دینی را برایند پنج قدرت اساسی زیر عنوان می کند:

1-    قدرت نفس دین

2-    قدرت نهادینه دین

3-    قدرت فردی دین

4-    قدرت مدنی دین

5-    قدرت اجتماعی دین

وی در پایان یادآور می شود که قوت و ضعف نهادهای اجتماعی مذهب با زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی آن نسبت جدی دارد. با توجه به سخن "کاستلز" هویتهای اجتماعی در عصر جهانی شدن به سه نوع هویت مقاومت، مشروعیت یافته، وتولیدی یا بازسازی شده تقسیم می شود.

این مقاله بر اساس پژوهش اسنادی دکتر عاملی از منابع متعدد فارسی و انگلیسی نوشته شده است.


فرزانه نزاکتی


مقاله انگليسی۶

موضوع مقاله: مشخصات حضور فیلم در عصر اطلاعات

نویسندگان: پاتریشیا ویلیامسون، دکتر رابرت لاروس و ویلیام وارد از دانشگاه میشیگان

چکیده  

این مقاله در پی بررسی تاثیر تصمیمات فردی بر توجه کردن به فیلم است. منظور از توجه به فیلم در این تحقیق حضور در سالن سینما و تهیه بلیط است. این تحقیق با تاکید بر دو فیلم هری پاتر و سنگ جادو و ارباب حلقه ها : پیروان حلقه صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایش است که بر روی 343 دانشجو انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیرات ویژه (تاثیر تغییرات تولید و تبلیغ فیلم) و کتابهایی که مبنای تهیه فیلم قرار گرفته بودند دو عامل مهم در توجه به این دو فیلم بوده اند. بازدید از وب سایتهای این فیلمها عامل دیگری بود و ترجیحات سینمایی نامزد یا دوست هم نقش مهمی در این تصمیمات داشت.

بخش عمده این تحقیق با هدف کشف دلایل موفقیت یک فیلم در گیشه انجام شد. در بخش نظری مقاله آمده است: چه عواملی بر تصمیم فرد در سینما رفتن تاثیر دارد؟

1-    فیلم در میان دانشجویان مخاطب داشته باشد

2-    فیلم مورد توجه منتقدان قرار گیرد

3-    ویژگیهای فیلم مانند کارگردان، بازیگران،داستان فیلم، ژانرو...

4-    تبلیغات فیلم موثر باشد(فیلم از تبلیغات آن لاین و سایت معرفی استفاده کند)

فرضیه های تحقیق:

1- حمایت اجتماعی از دیدن فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

2- اهمیت تاثیرات خاص با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

3- اهمیت وب سایت یک فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

4- اهمیت کتابی که فیلم بر اساس آن ساخته شده با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

سئوال تحقیق:

کدامیک از عوامل موفقیت فیلم در گیشه با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

نتایج:

 فرض اول رد و باقی فرضها پزیرفته شدند. در پاسخ به سئوال تحقیق باید گفت که رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مورد فیلم هری پاتر و سنگ جادو کتاب، طرح داستان، تاثیرات خاص ، حمایت اجتماعی و بودجه عوامل موثر بر تصمیم گیری فرد است ودر مورد فیلم پیروان حلقه کتاب، تاثیرات خاص و کارگردان عوامل موثر هستند.

به نظر می رسد هر فیلم عمیقا ترکیب منحصر بفردی از عوامل را دارد که در فروش آن موثر است.

 


فرزانه نزاکتی


مقاله انگليسی ۶

موضوع تحقیق: تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی و حق استفاده از افراد مشهور در معروف سازی( آگهی رایگان)

نویسنده: دکتر ریچل دیویس مرسی از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل

چکیده:

این تحقیق ساختار آگهی تجاری در معروف سازی و سخنرانی تجاری "اصلاح اول" را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص کند که آیا رئیس جمهور ریگان تعیین کننده برنامه اصلی مبارزات تبلیغ غیر انتفاعی هست یا خیر . سخن ریگان در تایید اینکه استفاده از روغنهای حیوانی احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند، به عنوان استفاده تجاری یا حمایت بالاترین مقام برای پایان بخشیدن به تبلیغ اندیشه محور "اصلاح اول" واجد شرایط بود.

پرسشهای تحقیق:

1-  آیا مبارزه "پتا"(گروه فعال علیه استفاده از گوشت و لبنیات) برای تبلیغ غیر انتفاعی درمورد حقوق حیوانات استفاده تجاری است یا اینکه استحقاق حمایت تحت " اصلاح اول" را دارد؟

2-    آیا استفاده "پتا" از تصاویر عمومی یک نوع "استفاده فرعی" یا سوء استفاده است؟

3-    آیا استفاده "پتا " از ریگان و گیولیانی در این مبارزه استفاده غلط از تایید است؟

برای پاسخ گفتن به این سئوالات از روش مطالعه موردی استفاده شده و استفاده تجاری با توجه به حق معروف سازی  و سخنرانی تجاری اصلاح اول بررسی شده است.

نتایج:

حق معروف سازی و سابقه سخنرانی اصلاح اول می گویند که استفاده "پتا" از تصاویر ریگان و گیولیانی در تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی کاملا در پناه اصلاح اول است. این حفاظت به سایر موسسات و شرکتهای غیر انتفاعی پیشنهاد می کند که بکارگیری تصویر انسانهای مشهور و مهم در موقعیتهای تبلیغی مشابه می تواند برای سازمان آنها مفید باشد از این طریق که توجه مردم و مطبوعات را با یک قیمت پایین به همان خوبی که تبلیغات پرهزینه می توانند جلب می کند.


فرزانه نزاکتی


خلاصه مقاله فارسی ۵

موضوع مقاله: مخاطب و آگهی های سیما

نویسندگان: هرمیک آقاکیانت، زیبا صالحی سده، فاطمه دیباجی

منبع: فصلنامه رسانه، سال نهم، شماره4

 

چکیده: این مقاله با اشاره به نقش منحصر بفرد سیمای جمهوری اسلامی ایران در پخش پیامهای بازرگانی اطلاع از میزان تاثیر این پیامها را خواسته بجا و بحق صاحبان شرکتها و موسساتی که هزینه تولید و پخش آگهی بازرگانی را متقبل می شوند عنوان می کند . در ادامه نویسندگان با تحلیل ثانویه داده هایی که از پژوهشهای مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما در سال 1377 بدست آمده است سعی دارند به سئوالات زیر پاسخ دهند:

1-    پربیننده ترین برنامه ها و آگهی های پخش شده از تلویزیون کدامست؟

2-    میزان توجه گروههای سنی به آگهی ها چقدر است؟

3-    میزان توجه افراد با سطوح سواد مختلف چگونه است؟

4-    جذابترین آگهی ها و دلایل جذابیت آنها کدامست؟

5-    میزان اعتماد مخاطب به آگهی های پخش شده چگونه است؟

6-    نظر مخاطبان در مورد شیوه تبلیغاتی مناسب و موثر چیست؟

7-    میزان جذب مخاطبان به کالاهای تبلیغ شده چقدر است؟

گرچه این مقاله با استفاده از داده های حاصل از پیمایش کم و بیش به سئوالات فوق پاسخ می دهد اما از پشتوانه نظری کافی برخوردار نیست . به گونه ای که سئوالات تحقیق زیاد و بدون توجه به هدف خاصی طراحی شده اند. در پایان تحقیق هم نتیجه گیری مشخصی از برسی داده ها صورت نمی گیرد. نقطه قوت این مقاله را می توان استفاده از داده های قابل اعتماد و اجتناب از حاشیه روی دانست. همچنین نویسندگان با چاپ جداول و نمودارهایی سعی در روشنتر نمودن نتایج بررسی داشته اند.


فرزانه نزاکتی


خلاصه مقاله ۵/۱

موضوع تحقیق: تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی و حق استفاده از افراد مشهور در معروف سازی( آگهی رایگان)

نویسنده: دکتر ریچل دیویس مرسی از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل

 

چکیده:

این تحقیق ساختار آگهی تجاری در معروف سازی و سخنرانی تجاری "اصلاح اول" را مورد بررسی قرار می دهد تا مشخص کند که آیا رئیس جمهور ریگان تعیین کننده برنامه اصلی مبارزات تبلیغ غیر انتفاعی هست یا خیر . سخن ریگان در تایید اینکه استفاده از روغنهای حیوانی احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهند، به عنوان استفاده تجاری یا حمایت بالاترین مقام برای پایان بخشیدن به تبلیغ اندیشه محور "اصلاح اول" واجد شرایط بود.

پرسشهای تحقیق:

1-  آیا مبارزه "پتا"(گروه فعال علیه استفاده از گوشت و لبنیات) برای تبلیغ غیر انتفاعی درمورد حقوق حیوانات استفاده تجاری است یا اینکه استحقاق حمایت تحت " اصلاح اول" را دارد؟

2-    آیا استفاده "پتا" از تصاویر عمومی یک نوع "استفاده فرعی" یا سوء استفاده است؟

3-    آیا استفاده "پتا " از ریگان و گیولیانی در این مبارزه استفاده غلط از تایید است؟

برای پاسخ گفتن به این سئوالات از روش مطالعه موردی استفاده شده و استفاده تجاری با توجه به حق معروف سازی  و سخنرانی تجاری اصلاح اول بررسی شده است.

نتایج:

حق معروف سازی و سابقه سخنرانی اصلاح اول می گویند که استفاده "پتا" از تصاویر ریگان و گیولیانی در تبلیغ موضوعات غیر انتفاعی کاملا در پناه اصلاح اول است. این حفاظت به سایر موسسات و شرکتهای غیر انتفاعی پیشنهاد می کند که بکارگیری تصویر انسانهای مشهور و مهم در موقعیتهای تبلیغی مشابه می تواند برای سازمان آنها مفید باشد از این طریق که توجه مردم و مطبوعات را با یک قیمت پایین به همان خوبی که تبلیغات پرهزینه می توانند جلب می کند.


فرزانه نزاکتی


خلاصه مقاله انگليسی۳

موضوع مقاله:مقایسه تبلیغ ویروسی و تبلیغ تلویزیونی

نویسندگان: دکتر لانس پورتر و دکتر گای گلان: استادیاران گروه ارتباطات دانشگاه ایالتی لوئیزیانا

چکیده:

 این مطالعه سعی دارد با تعریف تبلیغات ویروسی، یکی از اولین آزمایش های تجربی را بر این تکنیک تبلیغاتی برخط انجام دهد. به همین منظور از طریق تحلیل محتوای تبلیغات ویروسی و تلیویزیونی تلاش می کند ویژگیهای آنها را شناخته و آینده تبلیغ برخط را پیش بینی کند.

تعریف: تبلیغ ویروسی یک پیام رایگان با محتوایی تحریک کننده است که از طرف یک حامی مالی مشخص از طریق اینترنت فرستاده می شود تا مخاطب را متقاعد کند که آنرا برای دیگران بفرستد.

پرسشهای تحقیق:

1-  آیا تبلیغات ویروسی و تلویزیونی از نظر کارکرد تبلیغی تفاوت دارند؟

2-  آیا تبلیغات ویروسی و تلویزیونی از نظر جاذبه های تبلیغی تفاوت دارند؟

3-  آیا جاذبه های تبلیغی بکارگرفته شده در تبلیغات ویروسی به ماهیت صنعت مربوطه بستگی دارد؟

روش شناسی:

برای انجام این تحقیق 392 تبلیغ تجزیه و تحلیل شد. 235 تبلیغ تلویزیونی و 157 تبلیغ ویروسی. تحلیل محتوا توسط دو رمزگذار حرفهای که به حوزه تبلیغات آشنا بودند انجام گرفت. تبلیغات تلویزیونی بطور تصادفی از سایت  گرفته شد . واحد تحلیل یک آگهی بود. هر آگهی برای این متغیرها کدگذاری شد.: طول مدت آگهی، نوع شرکت، نوع صنعت،جاذبه های تبلیغی

نتایج:

 این تحقیق نشان داد که تفاوت عمده ای در کارکرد تبلیغی این دو نوع تبلیغ وجود ندارد. اما در سطح استفاده از جاذبه های تبلیغی تفاوت وجود دارد: تبلیغات ویروسی بطور چشمگیری بیشتر از آن نوع دیگر مایل به استفاده از جاذبه های جنسی هستند. ماهیت صنعت نیز بر استفاده از جاذبه های تبلیغاتی موثر است.


فرزانه نزاکتی


خلاصه مقاله فارسی۳

موضوع مقاله: روابط عمومی و تبلیغات: کدام ابزار تبلیغاتی برای کدام پیام؟

نویسنده: سید شهاب سید محسنی

منبع: فصلنامه رسانه، سال نهم، شماره چهارم

چکیده: این مقاله برپایه یک تحقیق اسنادی (کتابخانه ای) و با استفاده از پنج کتاب و پنج مقاله علمی نگاشته شده است. نویسنده سعی دارد فرایند فعالیتهای تبلیغاتی در روابط عمومی ها را مورد کنکاش قرار داده و جایگاه تبلیغات در آنها را تبیین نماید. وی در ابتدا به تعریف تبلیغات پرداخته و با ذکر تعاریف ارائه شده توسط برنیز، فرهنگ وبستر، کواستر، لاسول ، تعریف دو تن از محققان ارتباط شناسی را بدون ذکر نام آنها، جامع دانسته که در زیر می آید: تبلیغ، کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر تبلیغ صورت می گیرد. او در ادامه برای انواع تبلیغات دسته بندیهای زیر را ارائه میدهد: "سفید،سیاه،خاکستری" ، "سیاسی، فرهنگی، تجاری" ، " مستقیم و غیرمستقیم"

در زمینه جایگاه تبلیغات در روابط عمومی، نویسنده تبلیغات روابط عمومی را از تبلیغات سیاسی و تجاری متمایز دانسته و هدف آنرا افزایش آگاهیهای عمومی افراد جامعه و اطلاع رسانی نسبت به برنامه ها و فعالیتهای سازمان عنوان می کند. این نویسنده در مورد انتخاب ابزارهای تبلیغاتی می گوید: آنچه در انتخاب یک رسانه یا یک ابزار تبلیغاتی مناسب برای انتشار یک پیام مشخص باید مورد توجه قرار گیردعواملی چون نوع و اهمیت پیام، مشخصات پیامگیران، تعداد پیامگیران یا افراد علاقه مند به دریافت پیام، دربرگیری پیام و میزان ضرورت و سرعت در انتشار پیام است.

اما این مقاله در بخش ارزیابی اثربخشی پیامهای تبلیغاتی اطلاعات مفیدی ارائه نمی دهد و تنها به یک ارزیابی کلی  و بدون شواهد علمی بسنده کرده می نویسد:درحال حاضر بخش اعظم پیامهای تبلیغاتی روابط عمومی ها دارای ماهیتی یک سویه و هجومی است و دقیقا به علت همین نقیصه جدی است که پیامها  ازتاثیرلازم برخوردار نیستند. 

دربخش بعدی نویسنده به ارتباط روابط عمومی ، تبلیغات و اخلاق می پردازد و تدوین منشور اخلاق روابط عمومی را اقدامی لازم در جهت کارامد سازی روابط عمومی عنوان می کند . همچنین به لزوم تهیه و تدوین سیاستهای تبلیغاتی اشاره کرده می گوید: برنامه ریزی و اجرای یک فعالیت تبلیغاتی که عمدتا با صرف هزینه و انرژی همراه است نیازمند برخورداری از یک استراتژی از پیش تعیین شده است . نویسنده مقاله را ارائه چند پیشنهاد کاربردی در زمینه تبلیغات برای روابط عمومی ها به پایان می برد. 


فرزانه نزاکتی