بازنمایی ارتباطات میان فردی اعضای خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی

به نظر می رسد سریال های تلویزیونی، روابط خانوادگی را به نحوی نامطلوب و ناکارآمد به نمایش می کشند. گویی پرخاشگری، قهر، دروغ، بی اعتمادی، خودمحوری، منفی بافی و ... جزء لاینفک ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر است.

پژوهش شهلا اعزازی (1373) بر روی یکی از سریال های خانوادگی پربیننده سال 1370 (سریال آینه) نشان داد که اکثر روابط خانوادگی در این سریال به صورت منفی به نمایش در آمده است. بگونه ای که از میان 37 رابطه میان اعضای خانواده های به نمایش در آمده (شامل رابطه مادر فرزند، خواهر برادر و زن شوهر) 25 رابطه منفی (تضاد میان دوطرف)، 9 رابطه تفاهمی (عدم کشمکش با تأکید بر رفتار انفعالی زن) و تنها 3 رابطه مثبت (تأثیر میان دو طرف) بود. به گفته این پژوهشگر درک نکردن یکدیگر، خودمحور بودن و بی توجهی به دیگری، پرخاشگری و نداشتن قابلیت برای ایفای نقش، به ترتیب مهمترین علل ضعف رابطه میان اعضا به شمار می رفت.

این وضعیت در تلویزیون ایران تداوم داشته است چنانکه با گذشت سالها...


فرزانه نزاکتی