پرونده سازی برای "پل استر"رمان نويس :

 

 

 

 

030903.jpg

  

 

پل استر چندي پيش گفت وگويي تلفني با يكي از روزنامه هاي ايراني داشت. او از نوشته هايش گفت، از زندگي و علاقه هايش. اما آن چه بيش از همه در اين گفت وگو مهم بود، حرف هاي استر دربارة ايران، ادبيات و هنر اين كشور بود.

استر از ادبيات معاصر ايران چيزي نمي داند، چون كتابي در اين زمينه در كشورش نيافته. اما سينماي ايران را مي شناسد و عباس كيارستمي را نيز با طعم گيلاس اش. اين فيلم را با همسرش ديده و كيارستمي را ستايش مي كند. مثل خيلي هاي ديگر، چيزهايي از ايران خوانده و شنيده و ـ كمي هم به رسم تعارف ـ دوست دارد كه روزگاري به ايران سفر كند. خوشحال است كه كتاب هايش اين جا مورد استقبال قرار گرفته و كنجكاو است كه همة اين ها را از نزديك ببيند. شما ميهمان نمي خواهيد؟

 

 

 

 


فرزانه نزاکتی