بودا تو گفته ای

شما به دنيا آمده ايد كه اشتباه كنيد ولي هر اشتباه را يك بار تكرار كنيد.


فرزانه نزاکتی