آدمهای خوب ـ آدمهای بد

آيا آدمهای خوب لزوما آدمهای باخدايی هستند؟مذهب تا چه حد با انسانيت ارتباط دارد؟(پرسشی كه بايد در كلاس اخلاق مطرح می شد اما در كلاس روزنامه نگاری طرح شد)


فرزانه نزاکتی