مرگ هم یکی از واقعیتهای زندگی است . اینرا تازه سه روز بعد از فوت عموی بزرگم فهمیدم.
فرزانه نزاکتی