يک عبارت و ديگر هيچ

«تن سپردن به آب مثل يک شاخه بيد٬زندگی نامش نيست.

برخلاف جهت آب شنا بايد کرد.»

يکی اينرا روی تخته سياه نوشته بود.


فرزانه نزاکتی