بيماری من و استاد

"people like you make me sick" 

اينرا معلم کلاس زبان گفت. توی دلم می گويم

زين همرهان سست عناصر دلم گرفت /شير خدا و رستم دستانم آرزوست


فرزانه نزاکتی