نتایج مصاحبه با 10 نفر از مسلمانان ایرانی ساکن کشورهای غربی

با وجود اینکه گزارش های مرکز نظارت بر نژاد پرستی و ضدیت با خارجیان اروپا و موسسه حقوق بشر اسلامی و تحقیقات و تحلیل های ادوارد سعید، یحیی کمالی پور و سعید رضا عاملی تصریح می نمود که رسانه های غربی در پی ارائه تصویری متحجر، خشن، جنگ طلب، غیر عقلانی و ضد حقوق بشر از مسلمانان هستند، نتایج مصاحبه با 10 نفر از مسلمانان ایرانی ساکن کشورهای غربی نشان داد که اینگونه بازنمایی از اسلام و مسلمانان در ایجاد افکار قالبی ضد اسلامی کاملا موفق نبوده است. بگونه ای که تقریبا نیمی از پاسخگویان اعتقاد داشته اند که غربیان هیچ گونه پیش داوری و افکار قالبی درباره مسلمانان ندارند. همچنین گزارش های مرکز نظارت بر نژاد پرستی و ضدیت با خارجیان و محققانی چون اسکینر و وربنر، و بورونو و مانگان، نویسنده مقاله را به تشکیل این فرض هدایت نمود که بازنمایی جهت دار مسلمانان در رسانه های غرب در روابط میان فردی آنان با سایر ساکنان این مناطق تاثیر منفی گذارده و شرایط زیست آنها را دشوار می سازد. اما در جریان گفتگو با این 10 نفر، معلوم شد که این امر به هیچ وجه صحت ندارد. این نتایج با توجه به مبحث اثرات محدود رسانه ای، تاثیر عملکرد خود مسلمانان در بازنمایی آنها،  رمزگشایی محتوای رسانه ای توسط غربیان به شیوه گفتگویی و توسعه یافتگی آنها به لحاظ فرهنگی، قابل تحلیل است. بنابراین اگرچه حجم نمونه پاسخگویان کم بوده و نمونه گیری نیز به شیوه ای غیر تصادفی صورت گرفته است، از آنجا که پاسخ ها اغلب تکراری بوده و تحلیل نیز بصورت کیفی انجام شده است، می توان به نتایج آن اعتماد نمود.


فرزانه نزاکتی