طرح مقاله۲

طرح مقاله با موضوع: وبلاگ نويسي و توسعه فرهنگي

 

(بررسي امكان تاثير وبلاگ نويسي بر توسعه فرهنگي ايرانيان)

 

درس: ارتباطات و توسعه

 

استاد: دكتر منتظر قائم

 

دانشجو: فرزانه نزاكتي

 

ايرانيها استعداد شگرفی در زمينه توليد محتوا در فضای وبلاگي از خود نشان داده اند. كسب رتبه چهارم وبلاگ نويسي در سالهاي 1383 و 1384 و دارا بودن رتبه 12 در سال 1385 بر طبق آمارهاي مستند سايتهاي رصدكننده اينترنت مستندي بر اين ادعاست. (حميد ضيائي پرور‏‏، 1385)

ستون دموكراتيك توسعه فرهنگي، بازسازي حقوق شهروندي از طريق ارتقاء دسترسي به فضاهاي فرهنگي و مشاركت در آن فضا است. كه بطور فزاينده اي در رسانه هاي جمعي متمركز شده است. (ام. رابوي، 1994، ص1)

توسعه فرهنگي مي تواند روندي تعريف شود كه در آن، انسانها منابع فردي و جمعي لازم براي مشاركت در زندگي اجتماعي را مي يابند. (همان، ص2)

از نظر “گارنهام“ تنها تعريف قابل قبول از توسعه فرهنگي ، تعريفي است كه بر منابع لازم براي مشاركت فرهنگي(دسترسي به ابزارهاي توليد، توزيع و مصرف فرهنگي) تاكيد دارد و توسعه فرهنگي را هم از جنبه افزايش مطلق منابع دردسترس براي يك جمعيت و هم انتشار هرچه بيشتر آن منابع دربين آن جمعيت بسنجد.(همان، ص8)

بدين ترتيب با توجه به تعريف گارنهام، اگر بتوان وبلاگ را در ايران ابزاري مناسب و دردسترس براي توليد، توزيع و مصرف فرهنگي درنظر گرفت، مي توان ادعا كرد كه وبلاگ نويسي عاملي موثر در توسعه فرهنگي است. براي بررسي اين ادعا (طبق تعريف گارنهام) بايد به دو سئوال پاسخ گفت:

1ـ وبلاگ نويسي تا چه حد در ايران رواج يافته است؟

2ـ توزيع وبلاگ نويسي درميان ايرانيان به چه صورت است؟

3ـ اين ارقام در مقايسه با ساير كشورها چه چيز را آشكار مي كند؟

فرض اين مقاله اينست كه با توجه به اينكه 42 درصد از كاربران اينترنت در خاورميانه، ايراني هستند و حدود 70 درصد از اين كاربران نيز داراي يك تا دو وبلاگ مي باشند ( پگاه خليلي، 1384) وبلاگ نويسي مي تواند عاملي موثر در توسعه فرهنگي ايرانيان محسوب گردد.

روش تحقيق: تحليل داده هاي ثانوي

منابع فارسي:

1ـ خليلي، پگاه. وبلاگ نويسي در ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، سال 1384

2ـ ضيائي پرور، حميد. اجتماعات مجازي در وبلاگستان فارسي، ارائه شده در همايش فضاي تعاملي جهاني  ـ محلي نهادهاي مجازي، 27 آذر 1385

منبع انگليسي:

1_Raby,M., Bernier,I., Sauvageau,F. & Atkinson,D., Cultural Development and Open Economy, Canadian Journal of Communication, vol.19,  no.3, 1994

/ 1 نظر / 6 بازدید
ئه سپی

سلام اگه می خوايد وبلايگ موفقی داشته باشی مقاله های فلسفی ادبی بزار توش موفق باشی يه سر هم به ما بزن