چکيده مقاله

موضوع مقاله: تاثیر ژانر فیلم بر واکنش مخاطب به قراردهی محصول

 

نویسندگان: استیون دیوید گرزا(کارشناسی ارشد)و کوی کالیسون(دکترا)ازدانشگاه تگزاس

 

چکیده: شرکت کنندگان در این آزمایش پس از تماشای کلیپهایی که به نوع ژانر طبقه بندی شده بودند به پرسشها پاسخ گفتند. این آزمایش، یادآوری نشان، علاقه نسبت به آن ، ودیدگاه نسبت به قراردهی محصول را در ژانرهای مختلف مقایسه نمود.(منظور از قراردهی محصول استفاده از تکنیک تبلیغی است که کالا یا خدمات را در معرض دید مخاطب قرار می دهد. یا نمایش فیلم در یک آگهی بازرگانی)

 

ادبیات تحقیق: امروزه قراردهی کالا در فیلم به عنوان یک روش تبلیغی درحال رشد است. نکته مهم یافتن وسیله ایست که این کار را به بهترین وجه خود انجام دهد. تحقیقات پیشین پیشنهاد می دهند که ژانر کمدی که مخاطبان زیادی هم دارد به دلیل اینکه باعث می شود مخاطب احساس خوبی را تجربه کند در این زمینه موفقتر است. بدین ترتیب که آن احساس مثبت را به محصول مورد تبلیغ انتقال می دهد.

 

فرضیه های تحقیق:

1-    یادآوری نشان محصول در ژانر کمدی از دیگر ژانرها بیشتر است.

 

2-    قراردهی محصول در ژانر کمدی باعث می شود مخاطب نشان را بهتر بگیرد.

 

3-    فیلم کمدی واکنشهای مثبت بیشتری نسبت به قراردهی محصول درپی خواهد داشت.

 

روش تحقیق: هر ژانر با دو فیلم نمایش داده شد.که هر دو حاوی قرار دهی محصول بودند. شرکت کنندگان 200 دانشجو از 4 رشته مختلف یک دانشکاه بودند.این افراد به 3 گروه آزمایش برای هر ژانر تقسیم شدند. هر گروه حداقل 60 عضو داشت که خود دو دسته شدند.

نتایج: هیچ کدام از فرضیه ها تایید نشدند.

/ 0 نظر / 7 بازدید