دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی ،گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی،مقاله1/8

 

موضوع مقاله: تبلیغ سیاه، سفید، خاکستری

نویسنده: دکتر پیروز شعار غفاری

منبع: ویژه نامه آموزشی رسانه، سال 1377

 

چکیده: نویسنده در این مقاله با کمک روش اسنادی در پی بررسی رابطه اخبار و تبلیغات و شناسایی انواع تبلیغ است. وی در مقدمه می نویسد: مسائل زندگی امروز ما مسائل جهانی اند درحالی که سیاستهای برخورد با آنها هنوز ملی است....مطبوعات هر کشور نیز به ناچار در خدمت منافع ملی هستند. در ادامه وی به طرح چشم اندازی از خبر و بار ایدئولوژیک آن می پردازد. دکتر غفاری در تعریف خبر می آورد:خبر را به طور عام می توان اطلاعاتی دانست که در مورد موضوع مشخصی، مورد علاقه بخش بزرگی از مردم است. در زیر بخش" تبلیغ چیست؟" وی تبلیغ را ازدیدگاههای تاریخی ،علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی بررسی نموده و این تعریف را برای آن کامل میداند: تبلیغ کوششی است تعمدی و حساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری ادراک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد. در بررسی انواع تبلیغ این استاد دانشگاه تبلیغ را از نظر آشکار ساختن منبع پیام و صحت اطلاعات به سه نوع سفید و سیاه و خاکستری تقسیم می کند. وی در پایان به نقش تبلیغاتی خبر در امور روزانه پرداخته و با ذکر فیلتر های خبری چامسکی و هرمن به ماهیت تبلیغی محتوای رسانه ها اشاره می کند. دکتر غفاری اگرچه برای نگارش این مقاله از بیش از 15 منبع انگلیسی استفاده نموده اما شیوه ارجاع به منابع اشکال اساسی دارد به گونه ای که نمی توان عین مطلب استفاده شده را به آسانی در منبع مربوطه یافت.

/ 0 نظر / 7 بازدید