چکيده مقاله

موضوع مقاله: حضور اجتماعی و نماینده آن لاین: آیا رسانه و نمایندگی قوی تغییری ایجاد می کنند؟

چکیده: این مطالعه درک حضور اجتماعی بین شرکت کنندگان و یک نماینده آن لاین را آزموده است. حضور اطلاعات زندگینامه ای و قوی بودن رسانه مورد آزمایش قرار گرفت تا یک طرح عواملی 2در2 رابسازد. بدین ترتیب کنترل جنسیت در نتایج نشان داد که یک تاثیر اصلی معنی دار در مورد اطلاعات بیوگرافیک و یک تاثیر تبادلی معنی دار در مورد قوی بودن رسانه وجود دارد. این مقاله در ادامه راجع به محدودیت ها و کاربردهای نظری بحث نموده است و پیشنهاداتی برای محققان بعدی ارائه کرده است. دربررسی تبادل انسان و کامپیوتر نویسنده این مهم را مطرح می کند که: دو رویکرد اساسی به نقش کامپیوتر در زندگی بشر وجود دارد: کامپیوتر به عنوان یک منبع و یک وسیله ، دوم: کامپیوتر به عنوان یک کنشگر اجتماعی. در این پژوهش نقش دوم کامپیوتر مورد آزمون قرار گرفته است.

فرضیه های تحقیق:

1-   با کنترل جنسیت، حضور رسانه های قوی، به درک بیشتری از حضور اجتماعی (در مقایسه با رسانه های ضعیفتر) یک "چتربوت" منجر خواهد شد.

2-   با کنترل جنسیت، حضور اطلاعات بیوگرافیک، برای یک "چتربوت" به درک بیشتری ازحضور اجتماعی (در مقایسه با نبود این اطلاعات) منجر خواهد شد.

روش تحقیق: روش انتخاب شده برای این تحقیق آزمایش است . در هر چهار شرایط آزمایشی، شرکت کنندگان با یک "چتربوت" تعامل داشتند. "چتربوت" یک نماینده تعاملی است که قابلیت گفتگو با کاربران انسانی را دارد. نماینده خاص استفاده شده در این تحقیق "رامونا" بود. رامونا یک هویت زنانه داشت که پس از احوال پرسی، قادر به سئوال و جواب با شرکت کننده بود. شرکت کنندگان: 53 دانشجوی تعلیم دیده در این آزمایش شرکت کردند که از کلاسهایی در دانشکده علوم ارتباطات  10 دانشگاه بزرگ  انتخاب شده بودند.

نتایج: تحلیل نشان داد که تاثیرات مهم معنی داری برای جنسیت، یا رسانه قوی روی درک اجتماعی وجود ندارد. اما یک تاثیر تبادلی بین جنسیت و رسانه قوی وجود داشت. این یافته نشان می دهد که شرکت کننگان مرد حضور اجتماعی بیشتری را درک کردند. درمورد فرض دوم، این مطالعه نشان داد که بیوگرافی تاثیر مهمی دارد. آن دسته از شرکت کنندگان که اطلاعات بیوگرافیک به آنان عرضه شد، عمیقا درک بیشتری از حضور اجتماعی داشتند. اما نه تاثیر معنا دار و نه تاثیر تبادلی بین جنسیت و اطلاعات بیوگرافیک یافت نشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید