دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات

فرزانه نزاکتی ،مقاله هفتم/2

 

موضوع مقاله: مشخصات حضور فیلم در عصر اطلاعات

نویسندگان: پاتریشیا ویلیامسون، دکتر رابرت لاروس و ویلیام وارد از دانشگاه میشیگان

 

این مقاله در پی بررسی تاثیر تصمیمات فردی بر توجه کردن به فیلم است. منظور از توجه به فیلم در این تحقیق حضور در سالن سینما و تهیه بلیط است. این تحقیق با تاکید بر دو فیلم هری پاتر و سنگ جادو و ارباب حلقه ها : پیروان حلقه صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایش است که بر روی 343 دانشجو انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیرات ویژه (تاثیر تغییرات تولید و تبلیغ فیلم) و کتابهایی که مبنای تهیه فیلم قرار گرفته بودند دو عامل مهم در توجه به این دو فیلم بوده اند. بازدید از وب سایتهای این فیلمها عامل دیگری بود و ترجیحات سینمایی نامزد یا دوست هم نقش مهمی در این تصمیمات داشت.

بخش عمده این تحقیق با هدف کشف دلایل موفقیت یک فیلم در گیشه انجام شد. در بخش نظری مقاله آمده است: چه عواملی بر تصمیم فرد در سینما رفتن تاثیر دارد؟

1-    فیلم در میان دانشجویان مخاطب داشته باشد

2-    فیلم مورد توجه منتقدان قرار گیرد

3-    ویژگیهای فیلم مانند کارگردان، بازیگران،داستان فیلم، ژانرو...

4-    تبلیغات فیلم موثر باشد(فیلم از تبلیغات آن لاین و سایت معرفی استفاده کند)

فرضیه های تحقیق:

1- حمایت اجتماعی از دیدن فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

2- اهمیت تاثیرات خاص با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

3- اهمیت وب سایت یک فیلم با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

4- اهمیت کتابی که فیلم بر اساس آن ساخته شده با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

سئوال تحقیق:

کدامیک از عوامل موفقیت فیلم در گیشه با تصمیم به سینما رفتن برای دیدن آن مرتبط است.

نتایج: فرض اول رد و باقی فرضها پزیرفته شدند. در پاسخ به سئوال تحقیق باید گفت که رگرسیون چند متغیره نشان داد که در مورد فیلم هری پاتر و سنگ جادو کتاب، طرح داستان، تاثیرات خاص ، حمایت اجتماعی و بودجه عوامل موثر بر تصمیم گیری فرد است ودر مورد فیلم پیروان حلقه کتاب، تاثیرات خاص و کارگردان عوامل موثر هستند.

به نظر می رسد هر فیلم عمیقا ترکیب منحصر بفردی از عوامل را دارد که در فروش آن موثر است.

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید