موضوع پيشنهادي براي طرح پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان: مطالعه كژفهمي و سوء تفاهم در ارتباط والدين و فرزندان نوجوان آنها

نام و نام خانوادگي دانشجو: فرزانه نزاكتي

رشته تحصيلي: ارتباطات اجتماعي

بنظر مي رسد والدين ايراني در برقراري ارتباط با فرزندان نوجوان خود دچار مشكلاتي هستند. شكايت عمده والدين از اين است كه فرزندان نوجوانشان به حرف آنها گوش نمي كنند و نوجوانان هم متقابلا شاكي اند كه والدين اصلا آنها را درك نمي كنند. بخشي از اين مشكل به ويژگي هاي خاص دوره نوجواني و بخش ديگر آن به پديده شكاف نسلي باز مي گردد. كه هيچ كدام موضوع مورد علاقه اين پايان نامه نيست. اهميت اين مسئله در حوزه ارتباطات به زمينه فرهنگي شكل گيري ارتباط باز مي گردد. فرض اين تحقيق اين است كه در مورد نوجوانان ايراني مي توان از خرده فرهنگ نوجواني سخن گفت كه اعضاي آن به مانند اعضاي ساير خرده فرهنگ ها از " اصطلاحات، استعارات، طرز سخن گفتن، لباس پوشيدن، برخوردهاي اجتماعي و طرز تلقي خاص خود از واقعيت" (وثوقي1373:51) برخوردارند. از آنجا كه كدگذاري، كدگشايي و فهم پيام در يك زمينه فرهنگي صورت مي گيرد، اين تفاوت زمينه فرهنگي نوجوان و والدين در دريافت معناي مشابهي از پيام واحد اثر خواهد داشت. بدين ترتيب معنايي كه به ذهن هركدام از طرفين ارتباط متبادر مي شود، متفاوت خواهد بود و نوعي كژفهمي يا سوء تفاهم در برقراري ارتباط والدين و فرزندان آنها بوجود مي آيد.

اين پايان نامه به دنبال كشف و توصيف اين كژفهمي ها و در نهايت ارائه مدلي براي ارتباط بهتر والدين و فرزندان نوجوان خواهد بود.

/ 0 نظر / 34 بازدید