ترجمه چکيده و روش تحقيق يک مقاله علمی

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

فرزانه نزاكتي

تحليل محتواي سايت اینترنتی شركتهاي خودرو سازي از نظر تبليغات

چان پيو هونگ، يانگ راك پارك، كنث كيم: دانشجويان دكتري در دانشگاه ايالتي فلوريدا

تاريخ ارائه:29 ژانويه 2006

چكيده:

در اين مطالعه يك تحليل محتواي مقايسه اي روي سايت 34شركت خودروسازي كه مصرف كننده هاي كره اي و امريكايي را هدف قرار مي دهند، به منظور واكاوي محتواي كنوني اين سايتها انجام شده است. (بر اساس نگرش كاركردمحور جاذبه هاي تبليغاتي) متون، هايپرلينكها و تصاوير در سايتهاي انتخاب شده بصورت دو وجهي بر پايه نظري در مقايسه ابزاري با كاركرد نمادين تحليل شده اند. تجزيه و تحليل نتايج نشان مي دهد كه به اصطلاح در اين دو مورد وابسته به كاركرد كه در سايتهاي مورد نظر تشخيص داده شدند، تفاوتهاي فرهنگي وجود دارد.

روش تحقيق:

 اين مطالعه تحليل محتوايي يك سرشماري را مورد استفاده قرار داده است و از هيچ تلاشي دريغ نكرده كه همه سايتهاي توليد كننده هاي برجسته اتوموبيل را كه مشتريان كره اي و امريكايي را هدف قرار مي دهند، شامل شود.(به عنوان نمونه www.bmwamerica.com   براي مشتريان امريكايي و www.bmwkorea.com براي مشتريان كره اي) با استفاده از منابع جستجوي اينترنتي( به عنوان نمونه www.yahoo.com/auto  براي سايتهاي امريكايي و www.yahoo.co.kr/car براي سايتهاي كره اي)34 سايت از توليد كننده هاي اتوموبيل به عنوان سايتهايي كه داده هاي اين تحليل از آنها جمع آوري شد،مورد استفاده قرار گرفته است . بعضي از سايتهاي امريكايي يا كره اي از تحليل كنار گذاشته شده مثلا سايتهاي فروشنده هاي محلي در موارد امريكايي و سايتهاي غير رسمي شركتهاي واردات اتوموبيل كره اي از تحليل خارج شدند چرا كه هدف علمي و اصلي اين مطالعه اختصاصا سايتهاي رسمي كه مشتريان كره اي و امريكايي دارند كه مستقيما بوسيله توليد كنندههاي خودرو حمايت مي شوند ، بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید