مقاله فارسی۷

موضوع مقاله : نوع و پراکندگی آگهی در پنج روزنامه تهران

نویسنده: اکرم دیداری

منبع:فصلنامه رسانه، سال نهم ، شماره 4

چکیده: نویسنده پس ازطرح مقدمه ای در زمینه اهمیت مطبوعات و آگهی، اهداف تحقیق را با کمک چند سئوال کلی مشخص می کند: آیا مطبوعات ما مبلغ فرهنگ مصرف هستند؟  موضوع آگهی هایی که در مطبوعات چاپ می شود چیست؟ و... سپس سئوالهای مشخص تری را به عنوان سئوالات تحقیق بر می شمارد:

1-     چند درصد از سطح زیر چاپ روزنامه ها به آگهی اختصاص دارد؟

2-     کدام روزنامه بیشترین آگهی را نسبت به سطح زیر چاپ خود دارد؟

3-     موضوع آگهی های چاپ شده چیست؟

4-     چند درصد آگهی ها دولتی است؟

5-     چند درصد از آگهی ها غیر دولتی و خصوصی است؟

6-     آیا سابقه انتشار روزنامه با میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

7-     آیا تیراژ یک روزنامه و میزان آگهی چاپ شده ارتباط دارد؟

روش تحقیق: تحلیل محتوای آگهی ها برحسب سانتیمتر مربع

جامعه آماری: نمونه هایی از 5 روزنامه اطلاعات، ایران، سلام، کیهان، همشهری در سه ماهه دوم سال 1377و از هر روزنامه 14 شماره در نظر گرفته شده است.

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها: واژه های کالاهای مصرفی، کالاهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری معاملات و املاک گردشگری مناقصه و مزایده استخدام اطلاع رسانی و....در این بخش تعریف شده است.

نویسنده پس از بررسی جزئی یافته های تحقیق نتیجه گیری کرده است:

نتیجه گیری: بطور متوسط 55/21 درصد سطح زیر چاپ روزنامه ها به چاپ آگهی اختصاص یافته است.

روزنامه همشهری بیشترین میزان آگهی را چاپ نموده است.

عمده ترین آگهی های چاپ شده در روزنامه ها به ترتیب آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر ، مناقصه و مزایده و کالاهای مصرفی است.

روزنامه کیهان منبع اصلی آگهی های ترحیم و تبریک و تشکر، روزنامه اطلاعات مناقصه و مزایده، روزنامه همشهری کالاهای مصرفی است.

روزنامه سلام منبع اصلی چاپ آگهی های اطلاع رسانی، روزنامه اطلاعات چاپ استخدام و فراخوان همایش، روزنامه ایران موسسات آموزشی و کالاهای فرهنگی  و معاملات واملاک، روزنامه همشهری تولیدی، صنعتی، گردشگری است.

کمترین آگهی چاپ شده ترغیب و تشویق به مشارکت در سرمایه گذاری  است.

روزنامه اطلاعات منبع اصلی چاپ آگهی های سرمایه گذاری است.

70 درصد آگهی ها غیر دولتی و از سوی افراد حقیقی است.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید