برداشت روش شناختی از يک مقاله علمي

دانشگاه تهران

دانشكده علوم اجتماعي

فرزانه نزاكتي

مخاطب شناسي راديو  

دكتر عليرضا دهقان

فصنامه ارتباطات و فرهنگ،شماره يك

همانطور كه در چكيده اين مقاله آمده است،هدف اين مقاله اينست كه با استفاده از تحقيقاتي كه در يك دهه اخير در مورد ميزان و نوع استفاده از راديو در ايران به عمل آمده است،شناختي اجمالي از مخاطب راديو به دست دهد.بدين ترتيب دكتر دهقان در اين مقاله به تحليل داده هاي ثانوي پرداخته است.گزارشهاي متعددي از مركز مطالعات و تحقيقات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه هم برنامه هاي سراسري و هم برنامه هاي محلي و استاني را در بر مي گيرد و دو گزارش وزارت ارشاد اسلامي(فعاليت و مصرف كالاهاي فرهنگي،برررسي نگرشها و رفتارهاي اجتماعي ـ فرهنگي در ايران)و يك پايان نامه دكتري جامعه شناسي(تلويزيون و نگرش نو)منابع داده هاي مورد نياز اين تحليل بوده است.

اين عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در جهت ارائه شناختي از مخاطب راديو،ميزان استفاده از راديو و مقايسه اين ميزان با ميزان استفاده از تلويزيون و روزنامه،نوع محتوايي كه بيشتر مورد اقبال مخاطبان است،ويژگيهاي سني،جنسي و طبقاطي مخاطبان راديو و تمايل مخاطبان ايراني به استفاده از ويژگيهاي انعطاف پذيري راديو را مورد بررسي قرار داده است. بدين منظور وي علاوه بر ذكر موارد مورد نياز از نتايج تحقيقات بالا به مقايسه اين نتايج با هم نيز پرداخته است. اين مقايسه شامل قياس بين ارقام ارائه شده صداو سيما در سالهاي مختلف و از سوي ديگر قياس اين ارقام با ساير پژوهشهاست.

دكتر دهقان با ارائه جداولي مفيد و متعدد در جايجاي مقاله،به روشنتر نمودن تحليلها و نتيجه گيريها كمك كرده است.

/ 1 نظر / 16 بازدید
کمالی

می بينم که تو هم به طرز غريبی شروع کردی! ای ول!راستی ما دوشنبه ها می يايم کلاس عبداللهيان . اين هفته هم اگه تونستی افطار بيا سلف مهمون من. راستی من ديگه وب لاگم به خاطر درس عاملی تغيير کرده اينه که برات می فرستم . سر بزن.